متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
شايد براي كساني كه در دنياي اينترنت عبور و مرور زيادي دارند و به وب گردي مي پردازندواضح باشد كه بيشترين چيزي كه در سايت ها وجود دارد و تنها موضوعي كه اغلب مشترك است بين موضوعات تمام سايت ها، همين بخش مقالات است.چرا كه وجود مقالات امار سايت