متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
در دومین دوره از مسابقات بازی سازی گیم ایمگ، شرکت کنندگان می بایست بازی‌ای را طراحی نمایند که فقط از یک مرحله تشکیل شده باشد و تمام اتفاقات آن، فقط در یک نمای ثابت رخ دهد!