متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
برنامه کاربردی درباره من، سایت پروفایل شخصی ممتازی که ‌به شرکت ای‌او‌ال(AOL) واگذار شده‌است، تنها چند روز پس از معرفی عمومی آن، چند بخش ویژه