متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
براي ساخت يك بازي بر اساس داستان هاي كميك بايد حسابي تلاش كرد زيرا كه داستان هاي كميك، هم شخصيت هاي بسياري دارند و هم ايده هاي متنوع براي ساخت اين گونه بازي ها.