متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
اين روزي بزرگ براي گوگل است، چرا كه بنا بر بيانيه صادر شده كانزاس سيتي (نه آن كانزاس سيتي، بلكه يكي ديگر كه در واقع در كانزاس است)