متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
موارد مربوط بعد از آخرالزمان برای بازی های این روزها بسیار معمولی است، اما تعداد بسیار کمی از شما هستید که ممکن است به طرف این گونه بازی ها بروید. نمونه ی بارز در این نوع سبک بازی ها بیشتر شامل عناصر ترس و وحشت هستند، اما در "من زنده هستم" با عنوانی متفاوت روبرو هستیم.