متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
وقتي براي اولين بار اخباري درباره از دست رفتن بخش كوچكي از موجودي پيامهاي كاربران جي ميل منتشر شد، من درك نسبتا هولناكي از آن داشتم: حدود 8 سال است كه من از جي ميل به