متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
در طول چند سال گذشته من در مورد مبدل های ویدیویی مطالبی چند نوشته ام ، اما همیشه احساس کردم که هیچ یک از آنها آنطور که باید شیوه استفاده ساده ای را ارائه نمی کنند. بعضی از این مبدل ها بسیار