متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
جستجو در وب دیگر مثل گذشته فعالیتی ملال آور و کسل کننده نیست. توسعه دهندگان به منظور احیای دوباره ی حس تازگی به چیزهایی که ما در وب از لحظه ی ورود به سیستم جستجو می کنیم، راه های مبتکرانه ی جستجو و ابزارهای مورد نیاز این کار را به ما ارایه می دهند.