متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
زمانیکه دانشمندان تصمیم گرفتند که یک انسان شبیه سازی شده با قابلیت هایی استثنایی خلق کنند به فکر عواقب فوق العاده خطرناک و دلهره اور ان نبودند .