متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
PowerColor ، محلول مایع – خنک (LCS) HD5870 1GB GDDR5 را عرضه کرده است، که نوعی کارت گرافیکی مایع – خنک است. بر اساس پردازنده […]