متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مرور برچسب

Vista

اگر از کامپیوتر شما اعضای خانواده یا دوستانتان استفاده میکنند ، ممکن است دوست نداشته باشید آنها کنترل پنل را دستکاری و در نتیجه تنظیمات رایانه شما را به هم بریزند. خوشبختانه با ترفند ساده ای شما