متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
اغلب کارمندان هنگام کار با اینترنت سر کار سعی می کنند برای رفع خستگی و تنوع هم که شده به جز زبانه مربوط به کار یک یا چند زبانه دیگر باز کرده و سری به سایت های سرگرمی یا اخبار بزنند.اگر همین موقع رئیس سر برسد، کارمند به سرعت زبانه وب سایت مربوط به کار