مرجع خطاهاي مودم(قسمت اول )

  • 1389/4/25
  • زهرا معبودی
  • 0

مرجع خطاهاي مودم

شماره خطا:
600. اگه همزمان با شماره گيري سيستم شما دوباره شروع به شماره گيري كنيد.
601. راه انداز port بي اعتبار است.
602. port هم اكنون باز مي باشد و براي بسته شدن آن بايد كامپيوتر را راه اندازي مجدد كنيد.
603. بافر شماره گيري بيش از حد كوچك است.
604. اطلاعات نادرستي مشخص شده است.
605. نمي توانيد اطلاعات port را تعيين كنيد.
606. port شناسايي نمي شود.
607. ثبت اطلاعات و وقايع مربوط به مودم بي اعتبار است.
608. راه انداز مودم نصب نشده است.
609. نوع راه انداز مودم شناسايي نشده است.
610. بافر ندارد.
611. اطلاعات مسير يابي غير قابل دسترس مي باشد.
612. مسير صحيح را نمي تواند پيدا كند.
613. فشرده سازي بي اعتباري انتخاب شده است.
614. سر ريزي بافر
615. port پيدا نشده است.
616. يك در خواست نا همزمان در جريان است.
617. port يا دستگاه هم اكنون قطع مي باشد.
618. port باز نمي شود( اين زماني رخ ميدهد كه يك برنامه از port استفاده مي كند)
619. port قطع مي باشد. ( اين زماني رخ ميدهد كه يك برنامه از port استفاده مي كند).
620. هيچ نقطه پاياني وجود ندارد.
621. نمي تواند فايل دفتر راهناي تلفن را باز كند.
622. نمي تواند فايل دفتر راهناي تلفن را بارگزاري كند.
623. نمي تواند ورودي دفتر تلفن را بيابد.
624. نمي تواند روي فايل دفتر تلفن بنويسد.
625. اطلاعات بي اساسي در دفتر راهنماي تلفن يافت مي شود.
626. رشته را نمي تواند بار گزاري كند.
627. كليد را نمي تواند بيابد.
628. port قطع شد.
629. port بوسيله دستگاه راه دوري قطع مي شود.(درست نبودن راه انداز مودم با برنامه ارتباطي)
630. port به دليل از كار افتادگي سخت افزار قطع شد.
631. port توسط كار بر قطع شد.
632. اندازه ساختار داده اشتباه است.
633. port هم اكنون در حال استفاده مي باشد و براي Remote Access Dial-up طراحي نشده است.
634. نمي تواند كامپيوتر شما را بر روي شبكه راه دور ثبت كند.
635. خطا مشخص نشده است.
636. دستگاه اشتباهي به port بسته شده است.
637. رشته String نمي تواند تغيير يابد.
638. زمان در خواست به پايان رسيده است.
639. شبكه نا همزمان قابل دسترس نيست.
640. خطاي NetBiosرخ داده است .
641. سرور نمي تواند منابع NetBIOS مورد نياز را براي شتري سرويس گيرنده بدهد.
642. يكي از اسامي NetBIOS شمنا هم اكنون روي شبكه راه دور ثبت مي گردد(دو كامپيوتر مي خواهند با يك اسم وارد شوند)
643. Dial-up adaptor در قسمت network ويندوز وجود ندارد.
644. شما popus پيغام شبكه را در يافت نخواهيد كرد.
645. authentication داخلي اشكال پيدا كرده است.
646. در اين موقع روز امكان log on حساب( اكانت) وجود ندارد.
647. حساب قطع مي باشد.
648. اعتبار password تمام شده است.
649. اجازه Remote access (دستيابي به راه دور) به اكانت داده نشده است .
650. سرور Remote access (دستيابي راه دور) پاسخ نمي دهد.
651. مودم شما يا ساير دستگاه هاي اتصال دهنده خطايي را گزارش كرده است.(خطا از سوي مودم بوده است).
652. پاسخ نا مشخصي از دستگاه دريافت مي گردد.
653. macro (دستور العمل كلان) . ماكرو خواسته شده توسط راه انداز در فايل INF موجود نمي باشد.
654. يك فرمان يا يك پاسخ در قسمتINF دستگاه به يك ماكرو نامشخص اشاره دارد.
655. دستور العمل (پيغام) در قسمت فايل INF دستگاه مشاهده نمي شود.
656. دستور العمل ماكرو defult off در فايل INF دستگاه شامل يك دستور العمل نا مشخص است.
657. فايل INF دستگاه نمي تواند باز شود.
658. اسم دستگاه در فايل INF دستگاه يا در فايل INF رسانه بيش از حد طولاني مي باشد.
659. فايل INF رسانه با نام ناشناخته يك دستگاه اشاره دارد.
660. فايل INF رسانه براي اين فرمان پاسخي ندارد.
661. فايل INF دستگاه فرمان را از دست داده است.
662. تلاش براي قرار دادن يك ماكرو ليست نشده در قسمت فايل INF رسانه صورت نگرفته است.
663. فايل INF رسانه به نوع نا شناخته يك دستگاه اشاره دارد.
664. نمي تواند به حافظه اختصاص دهد.
665. port براي Remote access (دستيابي راه دور) اختصاص داده نشده است.
666. مودم شما يا ساير دستگاههاي اتصال دهند در حال حاضر كار نمي كند.
667. فايل INF رسانه را نمي تواند بخواند.
668. اتصال از بين رفته است.
669. پارامتر بكار برده شده در فايل INF رسانه بي اعتبار مي باشد.
670. نمي تواند نام بخش را از روي فايل INF رسانه بخواند.
671. نمي تواند نوع دستگاه را از روي فايل INF رسانه بخواند .
672. نمي تواند نام دستگاه را از روي فايل INF رسانه بخواند.
673. نمي تواند كار بر را را از روي فايل INF رسانه بخواند .
674. نمي تواند بيشترين حد اتصال BPS را از روي فايل INF رسانه بخواند.
675. نمي تواند بيشترين حد BPS حامل را از روي فايل INF رسانه بخواند.
676. خط اشغال مي باشد.
677. شخص به جاي مودم پاسخ مي دهد.
678. پاسخي وجود ندارد.
679. نمي تواند عامل را پيدا كند.
680. خط تلفن وصل نيست.
681. يك خطاي كلي توسط دستگاه گزارش مي شود.
682. Waiting section name دچار مشكل مي باشد.
683. Writing device type با مشكل مواجه شده است.
684. Writing device name با مشكل مواجه شده است.
685. Waiting maxconnectBPS با مشكل مواجه است.
686. Waiting maxcarrierBPS دچار مشكل است.
687. Writing usage با مشكل مواجه است.
688. Writing defult off دچار مشكل شده است.
689. reading defult off با مشكل مواجه است.
690. فايل INI خالي است.
691. دسترسي صورت نمي گيرد زيرا يوزر و پسورد دامن بي اعتبار است.
692. سخت افزار در درگاه يا دستگاه متصل شده از كار افتاده است.
693. باينري ماكرو با مشكل مواجه است.
694. خطاي DCB يافت نشد.
695. ماشين ها گفتگو آماده نيستند.
696. راه اندازي ماشين هاي گفتگو با مشكل مواجه اند.
697. Partial response looping با مشكل مواجه است.
698. پاسخ نام كليدي در فايل INF دستگاه در فرمت مورد نظر نمي باشد.
699. پاسخ دستگاه موجب سر ريزي بافر شده است.
700. فرمان متصل به INF دستگاه بيش از حد طولاني مي باشد.
701. دستگاه به يك ميزبان BPS پشتيباني نشده توسط گرداننده com تغيير مي يابد.
702. پاسخ دستگاه در يافت ميگردد زماني كه هيچ كس انتظار دارد.
703. در فعاليت كنوني مشكلي ايجاد شده است
704. callback شماره اشتباه است.
705. مشكل . invalid auth state
706. . invalid auth state دچار مشكل مي باشد.
707. علامت خطاياب x.25
708. اعتبار حساب تمام شده است.
709. تغيير پسورد روي دامين با مشكل مواجه است.
710. در زمان ارتباط با مودم شما خطاهاي سري بيش از حد اشباع شده مشاهده مي گردد.
711. rasman initialization صورت نمي گيرد گزارش عملكرد را چم كنيد.
712. در گاه Biplexدر حال اجرا مي باشد چند ثانيه منتظر باشيد و دوباره شماره گيري كنيد.
713. مسير هاي ISDN فعال در خط اصلي قطع مي باشد.
714. .كانال هاي ISDN كافي براي ايجاد يك تماس تلفني در دسترس نمي باشد.
715. به دليل كيفيت ضعيف خط تلفن خطاهاي زيادي رخ مي دهد.
716. پيكر بندي remot access IP غير قابل استفاده است.
717. آدرس هاي IP درstatic pool remot access IP وجود ندارد.
718. مهلت برقراري تماس PPPپايان يافته است.
719. PPPتوسط دستگاه راه دور پايان مي يابد.
720. پروتكل كنترل PPP پيكر بندي نشده است.
721. همتاي PPPپاسخ نمي دهد.
722. بسته PPP بي اعتبار است.
723. شماره تلفتن از جمله پيشوند و پسوند بيش از حد طولاني است.
724. پروتكل IPX نمي تواند بر روي درگاه dial-out نمايد زيرا كامپيوتر يك مسير گردان IPX مي باشد.
725. IPX نمي تواند روي port (درگاه) dial-in شود زيرا مسير گردان IPX نصب نشده است.
726. پروتكل IPX نمي تواند بر روي درگاه dial-out روي بيش از يك در گاه در يك زمان استفاده شود.
727. نمي توان به فايل TCPCFG.DLL دست يافت.
728. نمي توان آداپتور IP متصل به remote access را پيدا كرد.
729. SLIP استفاده نمي شود مگر اينكه پروتكل IPنصب شود.
730. ثبت كامپيوتر كامل نمي شود.

دیدگاه خود را وارد کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *