متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مرور برچسب

Open Source

خوب اوایل تقریبا فکر می کردم آیکون "Your Computer is Not Protected" ( کامپیوتر شما محافظت نشده است ) که در نوار ابزار کامپیوتر نمایش داده می شود فقط یک علامت است که نشان می دهد آنتی ویروسم