متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
كمپاني Aluratek عرضه راديوي بلندگودار بيسيم خود با نام Bump، كه شامل بلندگوي قابل حمل مدل AMS01F، فرستنده AUWS01F USB با بلندگوي بيسيم، كيت راديوي بلندگودار AWS01F با بلندگوهاي