متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
این بازی شما را در غالب یک تک تیر انداز حرفه ای نیروی دریایی امریکا قرار می دهد و شما را وادار می کند که با کمترین سر و صدایی ماموریت خود را به پایان برسانید.