متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
حتما برایتان زیاد پیش آمده که ببینید در عنوان یک رایانامه یا همان ایمیل خودمان یک آدرس ایمیل زده و ما به اتکا به آن اطلاعاتی را دریافت و ارسال کنیم. اما حقیقت این است که ارسال کننده اصلی ایمیل در عنوان قابل دیدن نیست...