متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
NVIDIA دو کارت گرافیک چهارهسته ای تخصصی را منشر کرده است که بر اساس معماری Fermi آن می باشد، برد متوسط چهار هسته 2000 با هسته های192 NVIDIA CUDA و سطح ورودی چهار هسته ای600 با هسته