متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
حتما با این مشکل که پس از مدتی ویندوز شما دارای کمی سرعت و هنگ و اشکلات متفاواتی روبرو میشود مواجه شدید و در 90 درصد موارد مجبور به تعویض ویندوز شدید که با این عمل مقداری اطلاعات را از دست داده و مجبور به نصب