جنگ میان اندروید و آی او اس هنوز هم ادامه دارد اما آن که می برد اندروید است!….