متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
کدام سیستم عامل کمتر برق مصرف میکند؟ Ubuntu 11.04، Windows 7 و Mac OS Xکدام سیستم عامل کمتر برق مصرف میکند؟ Ubuntu 11.04، Windows 7 و Mac OS X