متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
چه شما اجرای بازی بر روی گوشی تلفنتان را دوست داشته باشید یا نداشته باشید، ممکن است افرادی را ببینید که به قدری مشغول بازی های خاصی می شوند که دیگر اصلا به اطراف خود توجهی