متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
در یک صحنه ی جالب از آخرین پیش نمایش در بازی Far Cry 3 که در آن، شخصیت اصلی بازی ناامیدانه ای تلاش می کند برای فرار از یک قایق که در حال غرق شدن است. و ارتباط با آب و اجسام شناور، دشمنان در حال شلیک کردن هستند. صدای نفس های متوالی شنیده می شود و حس آخرین امید به زندگی در چشمان شخصیت بازی، نقش می بندد