متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
گزارشات غیر رسمی حکایت از آن دارد که حدود 20 میلیون کاربر اینترنتی در کشور وجود دارد . این تعداد کاربر اینترنتی توانمندی های لازم برای استفاده از اینترنت به عنوان یک فضای کسب و کار را فراهم می سازند .