متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مداد مایع Sharpie را می توان همچون مداد معمولی استفاده یا آثار آن را پاک کرد اما به سبک خود بر روی کاغذ خشک می شود! (بررسی به همراه ویدئو)