متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
بازی های کامپیوتری به قدری زیاد شده اند که حتی فکرش را هم نمی توانید بکنید. ولی با این حال متاسفانه تعداد بسیاری از این بازی ها به خاطر علل فراوانی از سوی مالکین آنها کنار گذاشته شده اند. به خاطر همین هم به این بازی ها بازی های دور انداخته شده یا کنار گذاشته شده می گویند. اگر شما