متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
از رویا می توانید برای کنترل از راه دور ، اتصال و تبلیغات در Chat Room ها ،ساختن سیستم پشتیبانی (Support) هوشمند برای شرکتهای که احتیاج به پشتیبانی