متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
برخی بازی ها هستند که خلاقیت و نو آوری خاصی در آنها نیست ولی با این وجود بازیکن را سرگرم می کنند و برخی عناصر کلیشه ای در این نوع بازی ها بسیار خوب پیاده سازی شده اند.