DigiKala Ads
متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
آیا می دانستید که کمترین تعداد تماشاگران یک مسابقه از جام جهانی تنها 300 تماشاچی در مسابقه بین رومانی و پرو در اولین جام جهانی که در اروگوئه برگزار شد بوده؟ این اتفاق 80 سال پیش رخ داد. می توانید مطمئن باشید که این رکورد هرگز شکسته یا تکرار نخواهد شد چرا که داریم