ساعت 3 صبح روز21 بهمن ماه بود و من همچنان بيدار بودم و در حال تايپ مقاله براي گويا آي تي بودم!

گفتم قبل از خواب مجددا فيسبوك خودم رو چك كنم.

در حال مرور تصاوير فيسبوك بودم كه ناگهان تصوير جور ديگري به نمايش در اومد!


همه چيز واضحه و احتياج به توضيح خاصي نيست.

پس شب خوش

به ما سر بزنيد 🙂