متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
دو روز از انتشار مطلب قبلي من با عنوام بلاگها لبخند ميزند نگذشته كه بلاگها با هديه هاي جديدي دوباره به همه اعلام كرد كه تصميم گرفته است كه ادامه راه را متفاوت تر طي كند و به همگان ثابت كند كه ميخواد باقي بماند و خوش بدرخشد! پس از دو روز دو قابليت جديد به بلاگها اضافه شد. با ما همراه باشيد براي آشنايي با اين قابليتها: