متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مرور برچسب

Core i5

این یک احیا و بازگشت دوباره است. بله، برند نسبتاً خوب XPS دوباره با مدلهای جدیدStudio XPSو Adamo XPS احیا شده است. از امروز شرکت دل دوباره تلاشهایش