متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
خبري خوب براي برنامه نويسها! شما اكنون مي توانيد از طريق يك رابط برنامه نويسي نرم افزار (API) ساده به كوتاه­كننده URL گوگل دسترسي داشته باشيد. اين امكان همچنين از طريق يك روش ساده