متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
EA Sport از آنهايي نيست كه چيزي از آن لو برود، ولي اين دقيقا همان چيزيست كه درباره تبلت پلي بوك بلك بري كمپاني RIM انجام شده است. هنوز خبري از تاريخي دقيق براي عرضه اين