تهدیدات و آلودگی‌های منتشر شده در این ماه را جهت بررسی به دو گروه تقسیم کرده‌ایم، گروهی از بدافزارها که از طریق انتقال فایل انتشار پیدا می کنند و گروهی که بیشترین میزان انتشار آنها از طریق سایت های اینترنتی بوده است. از هر یک از این گروه‌ها بیست بدافزاری که باعث بیشترین حجم آلودگی شده اند را انتخاب و مورد بررسی قرار می‌دهیم. در لیست اول به بیست بدافزار ماه که بیشترین حجم آلودگی ها را در شبکه داشته‌اند می‌پردازیم.

Net-Worm.Win32.Kido.ih
Virus.Win32.Sality.aa
Trojan.Win32.Autoit.ci
Worm.Win32.AutoRun.dui

not-a-virus:AdWare.Win32.Boran.z
Trojan.JS.Redirector.l
Trojan-Downloader.JS.Gumblar.a
Exploit.JS.DirektShow.k
Trojan-Downloader.JS.LuckySploit.q
Trojan-Clicker.HTML.IFrame.kr
Trojan-Downloader.JS.Major.c
Exploit.JS.Sheat.c
Trojan-Downloader.JS.FraudLoad.d
Trojan-Clicker.HTML.IFrame.mq
Trojan.JS.Agent.aat
Exploit.JS.DirektShow.j
Trojan-Downloader.JS.IstBar.bh
Trojan-Downloader.JS.Iframe.bmu
Exploit.JS.DirektShow.l
Exploit.JS.DirektShow.q
Trojan-Downloader.Win32.Agent.ckwd