اگر شما به سایت اپل رجوع کنید نوشته که ۱۰ فوریه  آیفون وریزون در دسترس خواهد بود:(بالاخره پس ۲ سال)

تصاویر گرفته شده مربوط به آیفون وریزون است.