35 Beautiful Progress Bar Designs

35 Beautiful Progress Bar Designs

با اینکه سرعت اینترنت روز به روز افزایش می یابد، اما هنوز هم باید مدت ها برای اجرای برخی از سایت ها انتظار بکشیم. طراحی نوار پیشرفت های زیبا می تواند اطلاعات زیادی از جمله مدت زمان انتظار را به ما بدهد. توجه به جزئیات و طراحی زیبای نوار پیشرفت ها می تواند تفاوت معنی داری را در تجربه ی کاربر رقم بزند. در ادامه 35 نمونه از نوار پیشرفت های زیبا را به شما معرفی خواهیم کرد.

Adobe Inspired Bar

Chubby Loading Bar

Colourful Progress Bars

Dark Loading Bar

Dark Progress Loaders

Circular Progress Loader

GUi Loading Bar

HUD Progress Bar

Minimalist Loading Bar

Modern Progress Bar

Pretty Progress Bar

Percentage Progress Bar

Simple Bar

Time Progress Bar

Progress Pop-Up

Radial Progress Display

Thin Rugged Loading Bars

Futuristic Progress Bar

Subtle Progress Bar

Progress Bar

Coloured Progress Bars

Circular Progress Bars

Clean & Simple Loading Bar

Grungy Colours

Modal Progress Bars

Progress Bars with Percentage

Pink Progress Bars

Stone-Style Loading Bars

Clever Progress Bar

Minimal Green Bar

Marshmallow Loader Bars

Please Wait

Colour-Changing Progress Bar

Slick Percentage Bar

لطفاً نظرات خود را در مورد این نوار های پیشرفت به اشتراک بگذارید