به گزارش گویا آی تی، پژوهشگران ایرانی توانستند نوعی سیمان پرکننده ی دندان که قبلا فقط محصول وارداتی بود، بسازند. علی زمانیان در این باره گفت: ما در پژوهشگاه مواد وانرژی، موفق به ساخت سیمان های دندان  شدیم که در پزشکی استفاده می شود.

وی افزود: از انواع متعدد سیمان دندان، نوعی سیمان پرکننده ی دندان به نام گلس آینومتر «یونومر شیشه ای » وجود دارد که ما موفق به ساخت آن شدیم. این پروژه که ۹ سال پیش شروع گردید، نیاز به بودجه ی زیادی دارد.

زمانیان با توجه به وارداتی بودن این سیمان اظهار کرد: اکنون تولید کنندگان اصلی و وارد کنندگان سیمان دندان به ایران، کشور های آلمان، ژاپن و آمریکا هستند. او در مورد مطالعات خود برای تولید پرکننده های دندان افزود: ما اکنون درمرحله ی آزمایشی ساخت پایلوت سیمان های دندانی هستیم.