به گزارش گویا آی تی، دکتر هاشمی در سفر سه روزه ی خود به ژاپن از مراکز ملی تحقیقات پزشکی این کشور دیدن کرد و از ژاپنی ها خواست تا با ایران در زمینه ی ساخت واکسن، مشترک شوند و آنها هم استقبال کردند.

وی با بازدید از مرکز ملی پزشکی ژاپن، توانست از نزدیک فعالیت ها و عملکرد های این مرکز را زیر نظر بگیرد و با متخصصان آشنا شود. از این پس کشور ها در حوزه ی سلامت، فعالیت خود را گسترده می کنند و در زمینه های پزشکی و بهداشتی در تعامل با یکدیگراند.

وزرای دو کشور علاوه بر تاکید گسترش همکاری، تقاضاکردند که نشست های علمی و تخصصی برگزار شود تا از تجارب یکدیگر بهره مند شوند و از موارد دیگری که بر آن تاکید شده بود، همکاری در زمینه ی بهداشت، تحقیقات، آموزش و درمان بود که مقام های عالی رتبه ی بهداشت هر دو کشور تایید  کردند.