25 خطای بزرگ نرم افزاری جهان رایانه

  • 1388/12/5
  • ITTeach
  • 0

کارشناسان رایانه ای از 30 سازمان بزرگ جهانی لیست 25 خطای برنامه نویسی را منتشر کردند.

متخصصان علوم نرم افزاری از 30 شرکت بزرگ جهانیلیستی را تهیه کردند که در آن 25 خطای بزرگی که منجر به حمله به سیستم های رایانه ای می شود را با ذکر جزییات و نحوه جلوگیری از آنها شرح دادند.

سازمانهایی مانند MITRE، موسسه سنس، آژانس امنیت ملی و واحد امنیت سایبری امریکا در تهیه این لیست کمک نموده وتحت عنوان لیست 2010 منتشر نموده اند. حفره های موسوم به XSS، SQL Injection، و باگهای آور-فلو در زمره خطرناک تربنها قرار گرفته اند. این حفره ها در حملات جدید  سایبری از جمله حمله به گوگل و 33 سایت بزرگ دنیا بکار گرفته شده اند.حفره ها ی ناشی از اشتباهات برنامه نویسی عامل اصلی حملاتی است که هکرها با کشف آن سو استفاده کرده و به سیستم های رایانه ای و اینترنتی آسیب می رسانند. حفره های مذکور هنگام برنامه نویسی از چشم متخصصان بدور بوده و برنامه نویسان بدلیل ضعف در کد نویسی نرم افزارهای خود را با امنیت پایین راهی بازار می کنند

در این گزارش از توسعه دهندگان نرم افزاری خواسته شده تا برای محافظت از کاربران هنگام تهیه نرم افزارها و اپلیکیشن های مختلف نکات امنیتی لازم را بکار برند تا میزان آسیب پذیریها صفر شود. کارشناسان امنیتی می گویند بیزنسهای بزرگ می توانند هنگام ارسال درخواست برای داشتن نرم افزار جدید سازندگان را تحت فشار گذاشته تا دقت بیشتری به خرج دهند و نیز برنامه نویسان با آموزشهای بیشتر علم خود را به روز کرده و از این نوع حفره ها در امان بمانند.

برای محکم کاری موسسه سنس نمونه فرمی تهیه کرده و در اختیار سازمانها قرار داده تا هنگام عقد قراردادهای نرم افزاری توسعه دهندگان را ملزم به رعایت نکات امنیتی کنند.

25 خطای برنامه نویسی به شرح زیر آورده می شود:

Rank Score ID Name
[1] 346 CWE-79 Failure to Preserve Web Page Structure (‘Cross-site Scripting’)
[2] 330 CWE-89 Improper Sanitization of Special Elements used in an SQL Command (‘SQL Injection’)
[3] 273 CWE-120 Buffer Copy without Checking Size of Input (‘Classic Buffer Overflow’)
[4] 261 CWE-352 Cross-Site Request Forgery (CSRF)
[5] 219 CWE-285 Improper Access Control (Authorization)
[6] 202 CWE-807 Reliance on Untrusted Inputs in a Security Decision
[7] 197 CWE-22 Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory (‘Path Traversal’)
[8] 194 CWE-434 Unrestricted Upload of File with Dangerous Type
[9] 188 CWE-78 Improper Sanitization of Special Elements used in an OS Command (‘OS Command Injection’)
[10] 188 CWE-311 Missing Encryption of Sensitive Data
[11] 176 CWE-798 Use of Hard-coded Credentials
[12] 158 CWE-805 Buffer Access with Incorrect Length Value
[13] 157 CWE-98 Improper Control of Filename for Include/Require Statement in PHP Program (‘PHP File Inclusion’)
[14] 156 CWE-129 Improper Validation of Array Index
[15] 155 CWE-754 Improper Check for Unusual or Exceptional Conditions
[16] 154 CWE-209 Information Exposure Through an Error Message
[17] 154 CWE-190 Integer Overflow or Wraparound
[18] 153 CWE-131 Incorrect Calculation of Buffer Size
[19] 147 CWE-306 Missing Authentication for Critical Function
[20] 146 CWE-494 Download of Code Without Integrity Check
[21] 145 CWE-732 Incorrect Permission Assignment for Critical Resource
[22] 145 CWE-770 Allocation of Resources Without Limits or Throttling
[23] 142 CWE-601 URL Redirection to Untrusted Site (‘Open Redirect’)
[24] 141 CWE-327 Use of a Broken or Risky Cryptographic Algorithm
[25] 138 CWE-362 Race Condition

دیدگاه خود را وارد کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *