جدیدترین مطالب
کمک گوگل و فیسبوک جهت نجات بازماندگان زلزله ن‍پال

زلزله کشور ن‍پال در آخر هفته گذشته منجر به یک تراژدی عمیق و غیرقابل تحمل گردید،‌ با این حال بعضی از سرویس دهنگان اینترنتی ابزاری ارائه کردند تا شاید کمی موجب راحتی کسانی شوند که دوست و فامیلی در آن منطقه دارند.

1 2 9 10